Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Strona główna Wydziału
Animacja promocyjna : agh.swf

 Aktualności

 • Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania recenzji prac magisterskich, więcej informacji mozna uzyskać pod adresem wachniew@agh.edu.pl PDF Ico

<li>NOWY KOMUNIKAT O STYPENDIACH! <a href=PDF Icon

 • Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość (regulamin stypendialny) PDF Icon

   Kierunek: Fizyka Techniczna


  W dzisiejszych czasach nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Aby być dobrym inżynierem niezbędna jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw stosowanych metod i używanej aparatury, a także wsparta umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer - w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu, zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych. Fizyk techniczny - o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe) może szukać atrakcyjnej pracy w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się burzliwie gospodarki! Ukończenie studiów inżynierskich w zakresie fizyki technicznej pozwala na ich kontynuację na studiach magisterskich Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej lub uzupełniających studiach magisterskich innych Wydziałów AGH.  24 maja 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy rankingowe w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uzyskała dofinansowanie na dwa kierunki zamawiane. Spośród 197 złożonych wniosków na 1. miejscu listy rankingowej znalazł się projekt autorstwa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zatytułowany Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawców! Dzięki temu już od roku akademickiego 2010/11 nowoprzyjęci studenci studiów I i II stopnia kierunków fizyka medyczna i fizyka techniczna mogą liczyć zarówno na bardzo atrakcyjne stypendia, jak i rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty nauczania.  Pozyskane przez Wydział środki finansowe przeznaczone będą na:

  • stypendia dla studentów
  • doposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych Wydziału w nowoczesną aparaturę pomiarową
  • wyjazdy studentów na krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, konferencje, staże zawodowe
  • doposażenie bazy dydaktycznej Wydziału w nowe podręczniki (m.in. napisane przez pracowników Wydziału, pod kątem prowadzonych zajęć).

  Część funduszy zostanie także przeznaczona na dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów podstawowych: matematyka i fizyka. Takie dodatkowe zajęcia obejmą praktycznie wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach 1. stopnia.
  Teraz fizyka
  Nowe metody kształcenia bliżej pracodawcy


  Projekt jest skierowany do studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WFiIS. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości wykształcenia studentów WFiIS w dziedzinach ważnych dla nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Projekt dotyczy studentów rozpoczynających studia I stopnia w latach 2011 i 2012 oraz studentów rozpoczynających studia II stopnia w latach 2011 - 2014.

  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • wprowadzenie nowych programów nauczania dla studiów II stopnia kierunku fizyka medyczna i fizyka techniczna;
  • zapewnienie pomocy materialnej w liczbie do 300 stypendiów dla studentów studiów I i II stopnia kierunków fizyka medyczna i fizyka techniczna;
  • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z zakresu matematyki i fizyki dla 240 studentów I roku fizyka medyczna i fizyka techniczna;
  • przeprowadzenie specjalnych zajęć wyrównawczych dla 50 studentek I roku kierunku fizyka techniczna oraz 50 studentów płci męskiej I roku kierunku fizyka medyczna;
  • organizację praktyk i staży zawodowych dla ok. 160 studentów studiów I i II stopnia ww. kierunków;
  • organizację wyjazdów studyjnych do ośrodków naukowych i zaawansowanych jednostek technologicznych dla 840 studentów studiów II stopnia ww. kierunków;
  • organizację wyjazdów na zagraniczne konferencje szkoleniowe dla 40 studentów studiów ii stopnia ww. kierunków;
  • organizację "mini targów kariery";
  • poprawę wyposażenia biblioteki oraz specjalistycznych pracowni WFiIS.

  KL  agh  UE

 • Strona główna Uczelni